OFERTA

 • Księgi rachunkowe
 • KPiR, ryczałt
 • Doradztwo podatkowe, optymalizacja
 • Analizy, raportowanie, controlling finansowy
 • Kadry i płace, BHP
 • Doradztwo personalne
 • Usługi podatkowe dla klientów indywidualnych
Księgi rachunkowe

Oferujemy kompleksowe prowadzenie ksiąg zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz obowiązującym stanem prawnym.
Zapewniamy m.in.:

 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowanie i wprowadzenie Zakładowego Planu Kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości nie materialnych i prawnych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych
 • uzgodnienia kont księgowych
 • prowadzenie rozrachunków zobowiązań i należności
 • prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz pozostałych podatków i opłat
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • przygotowywanie wniosków i innej dokumentacji dla banków
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt

Zapewniamy kompleksowe prowadzenie ksiąg, w tym m.in. prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, prowadzenie ewidencji umożliwiającej sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego.
Zajmujemy się również prowadzeniem rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Doradztwo podatkowe, optymalizacja

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy usługi obejmujące wszystkie aspekty działalności gospodarczej. Udzielamy porad z zakresu obowiązków podatkowych a także prowadzimy doradztwo w zakresie możliwych oszczędności podatkowych.

Raportowanie, analizy, controlling finansowy

Pomagamy zaprojektować i wprowadzać controlling finansowy w przedsiębiorstwie. Oferujemy wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych i kontroli wyników poprzez okresowe dostarczanie niezbędnych raportów i analiz według indywidualnych potrzeb Klienta. Mamy doświadczenie w tworzeniu budżetów oraz ich integracji z systemem kontroli osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów oraz identyfikacji odchyleń.

Kadry i płace, BHP

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania w zakresie prowadzenia kadr i naliczania płac. Obsługa kadrowa obejmuje m.in. przygotowywanie umów, prowadzenie akt pracowniczych, rozliczanie czasu pracy, monitorowanie okresowych badań lekarskich, szkoleń BHP i urlopów pracowniczych, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń, wsparcie przy kontrolach. W zakresie obsługi płacowej oferujemy sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, rozliczanie podatku dochodowego pracowników i składek ZUS, kompleksową obsługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS, sporządzanie informacji i deklaracji.

Doradztwo personalne

Angażujemy się również we wsparcie polityki personalnej. Oferujemy analizy i oceny potencjału ludzkiego, tworzenie opisów stanowisk pracy, systemów oceny, wynagradzania i motywowania pracowników, wsparcie w procesach rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Posiadamy również doświadczenie w projektowaniu rozwoju i szkoleń pracowniczych.

Usługi podatkowe dla klientów indywidualnych

Obsługujemy Klientów indywidualnych w zakresie rozliczeń rocznych, rozliczeń najmu, dzierżawy, zbycia nieruchomości, rozliczenia darowizn, spadków, rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych.

 

Copyright © 2013 TAXBRIDGE

TAXBRIDGE SP. Z O.O.
NIP 7123279486, REGON 061576907, KRS 0000466516.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5 000 PLN